Dilekçe ve Sözleşme

Yöneticilik Sözleşmesi

TARAFLARI
1 – ……………….. Apartmanı Kat Malikleri adına
Adres:

2 – Erkan Group Gayrimenkul Site – Bina Yönetimi
Nispetiye Cad. Bıyıklı Mehmet Paşa Sok. Aslanlı Apt. No: 1 D: 11 Etiler – İstanbul Tel: 02123583232

KONUSU
………….. Kat Maliklerinin ………………. tarihli genel kurul toplantısında yöneticinin dışarıdan seçilmesine karar verilmiş ve yönetici seçimi için ……………………………. yetki verilmiştir. Kat Malikleri Kurulunun bu kararı uyarınca;kat malikleri dışında, ücret karşılığında KMK ve bu sözleşme hükümleri çerçevesi içerisinde ……………….. Apartmanı yöneticiliğinin Erkan Group Gayrimenkul Site – Bina Yönetimi tarafından yapılması,bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

SÜRESİ
Yöneticilik süresi 1 (Bir) yıl olup, ../ .. / 2019- .. / … /2020 tarihleri arasında yönetim dönemini kapsamaktadır.

ÜCRET
Yöneticiye bu görevi nedeniyle , her daire aylık her bağımsız bölüm için ………..-(……………….) TL. ücret ödeyecek olup, bu bedel kesinleşmiş işletme projesi gereği kat maliklerinin ödeyeceği aidatlara dahil etmek suretiyle ödenecektir.

YÖNETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1-) Bu sözleşmenin imzasına müteakip en geç 1 Hafta içinde işetme projesini hazırlayıp kat
maliklerine ulaştırmak.

2-) Yakıt giderleri (Ton/Kömür – m2/Doğalgaz – Litre/Mazot) değerlendirilip yıllık apartman işletme giderleri projesine eşit taksitler halinde yansıtılacaktır.

3-) Yönetici,………………………………………… apartman adına olan hesabı kullanabileceği gibi,isterse başka bir bankada apartman adına bir hesap açarak aidatların
bu hesaba yatırılmasını isteyebilir.

4-) Her ayın ilk 10 (On) günü içinde ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak,ödemeyen kat maliki veya kiracı hakkında icra takibi yapmaya yetkilidir. Gerekli görürse ve sadece bu konu ile ilgili olmak üzere, apartman yöneticisi olarak bir avukata vekalet verebilir.Aylık %10 faizi ile birlikte ödenmeyen aidatlar için icra takibi yapabilir.Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretlerini ve icra masraflarını, borcunu ödemeyen kat malikine yansıtacaktır.

5-) Apartman kapıcısının ücretinin, sigorta pirim ve bildirgesinin, aksatılmadan ödenmesi,
ücret bordrolarının tanzimi ve imzalatılması.

6-) Apartmana ait genel doğalgaz bedelinin bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile
ödenmesini sağlamak.

7-) Yapılacak her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina göstermek.

8 -) Yapılacak harcamalarla ilgili olarak apartman denetçisinin isteği halinde kendisine bilgi vermek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartmanla ilgili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.

9-) Denetçinin talep etmesi halinde ve en geç bir hafta içinde Kat Malikleri Kurulunu olağan
üstü olarak toplantıya çağırmak.

10-) Apartman görevlisinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri almak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda denetçiye bildirmek.

11-) Yönetim döneminin hitamında vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu olağan toplantısını yapmak üzere toplantıya çağırmak.

12-) Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükler.

DİĞER HUSUSLAR
Erkan Group Gayrimenkul Site – Bina Yönetimi, yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, ……….. tarihli Kat Malikleri toplantısında alınan karar gereği ……. daire
maliki ……………………………. denetçi olarak görev yapacaktır.

– Yöneticinin sözleşme şartlarını yerine getirmemesi halinde ,Kat Malikleri Kurulunun tek
taraflı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkisi bulunmaktadır.

– Bu mukavelede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup , değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmesi gerekir.Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar kabul etmişlerdir.Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde,Adana mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

……………. Apartmanı Kat Malikleri adına
YÖNETİCİ : Erkan Group Gayrimenkul Site – Bina Yönetimi

Kapıcı Sözleşmesi

İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri (Adları, Soyadları)
YÖNETİCİ : Kat malikleri adına (Adı ve Soyadı)
İŞYERİ : …………………………..Apartmanı
ADRESİ : ………………………… …………. ………… ………………………….
KAPICI Adı ve soyadı : ………………………………….
Doğum tarihi : ………………………………….
Baba adı : ………………………………..
Adresi : ……………………………….

YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, müştemilatının temizliğini yapmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak, kış aylarında kaloriferi yakmak,  bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.

İŞE BAŞLAMA TARİHİ : ………………………………
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : …………………………….
ÜCRET : Aylık ………………………. YTL.
ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Her ayın ……’ine kadar ödenir.
KAPICI KONUTU : Kapıcı;kapıcı dairesinde kira ödemeden oturacaktır.
KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak, elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.

ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7, 5 haftada 45 saat çalışılacaktır.

YAZ AYLARINDA : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi) 14.00 – 15.30 (1, 5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma)
KIŞ AYLARINDA : 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0, 5 saat çalışma)

Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı, ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

HAFTA TATİLİ : Kapıcı ……………………….günü hafta tatilini kullanır.

GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır, ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.
YILLIK İZİN : Kapıcı, 1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.

DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır.

ÖZEL ŞARTLAR : ………………………………………. ………………………..(Kapıcının hafta tatili, yıllık izini,  mazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli, mazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği;bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.)

SÖZLEŞME TARİHİ : …………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
………………………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.

YÖNETİCİ                                                           KAPICI
Adı soyadı                                                        Adı soyadı
(İmza)                                                                  (İmza)

Dış Boya Sözleşmesi

Madde 1

TARAFLAR :

İşbu mukavele bir taraftan Control Konut Yönetimi Limited Şirketi ile ………………. …………….. ……………….. …………………………. /İstanbul adresinde mukim binanın [Kat malikleri kurulu adına/ Yönetici] olarak,………………. arasında aşağıdaki koşullar altında yapılmıştır.
Bu sözleşmede taraflardan mezkür binanın yöneticileri İŞVEREN ve Control Konut Yönetim  Ltd.Şti.’de TATBİKATÇI olarak kısaca anılacaklardır.

Madde 2

İŞ’İN KAPSAMI :

İstanbul/………………………. …………. ……………. ……………….. adresindeki binanın dış cephelerine onarım ve boya yapılması

Bu anlaşma çerçevesinde tabikat yapılacak yerler şunlardır:

a – Bina cephesinde sıva veya mozaik kaplı satıhlar.
b- Bina konsol çıkma altı.
c – Bütün baca,asansör kulesi ve aydınlık çıkmasının dışları.
d – Açık balkonların korkuluk duvarının dışları,iç’e bakan yüzeyleri,duvar ve tavanları.[kepenk,cam veya başka bir malzeme ile kapatılmış,ancak bu malzemelerin açılır nitelikte olması halinde bu balkonlar kapalı balkon edilir ve uygulama dışı tutulur.]
e – Çatı ve/veya teras parapet duvarlarının üstlerindeki çatlaklar ile bunların iç’e bakan kısımları.

Madde 3

TATBİKATIN MAHİYETİ :

1 – Binanızın dış cephelerine asma iskele kurularak mevcut cephe kaplamasındaki kabarmış ve pullanmış adherasyonunu kaybetmiş kısımların peşinen kazınması.
2 – Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra yüzeyi emprenye etmek amacı ile VAC 208 acrilik copolimerin metrekareye 0,100-0,150 kg gidecek şekilde rulo ile tatbik edilmesi.
3 – Bina cephesinde bulunan kılcal bütün çatlakların elastik dış cephe macunu ile macunlanması.
4 – Bina cephesindeki büyük ve hareketli çatlakların ise % 300 uzama katsayısına sahip sentetik elyaf armeli olarak sıvı plastik uygulanması.
5 – Yüzey hazırlığı yukarıdaki şekilde tamamlanmış olan satıhlara iki kat halinde metrekareye 0.350-0.500 kg.gidecek şekilde yine amphisilan düz marka pütürsüz dış cephe boyası tatbik edilmesi .

Madde 4

İŞ’E BAŞLAMA TARİHİ :

işbu mukavale tahtında tatbikatçı mücbir sebepler dışında iş’e en geç / /2019 tarihinde başlayacaktır. Havaların müsaade etmesi halinde daha öncede başlayabilir.Ancak işveren başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde inşaat mahallini kendi yapacağı tamir ve işler yapılmış ve çalışmaya mani bir neden olmaksızın teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 5

İŞ’İN TESLİMİ :

Tatbikatçı mezkür iş’i / /2019 tarihine kadar teknik şartlara uygun olarak bitirecektir.Mücbir sebepler dışında gecikilen her gün için tatbikatçı 200-TL(ikiyüzlira) ödemekle yükümlüdür.

Madde 6

TATBİKAT :

A – Kullanılacak bütün malzemeler imalatçıların gösterdikleri ve Bayındırlık Bakanlığı Teknik şartnamelerine uygun olarak en itinalı bir biçimde tatbik edilecektir.
B – İşveren tatbikat gereği olan su,elektrik gibi hizmetlerin temini ile yükümlüdür.
C – İşveren kendisi,diğer kat malikleri ve yanında çalıştırdıklarının ihmalinden doğan zarar ve ziyanı tatbikatçıya ödeyeceğini peşinen kabul eder.
D – Tatbikatçı söz konusu inşaatta işverence tasvip edilmeyen işçileri çalıştıramaz,işçilerini gece barındıramaz.
E – Tatbikat süresince tatbikatçı bütün emniyet tedbirlerini almak ve aldırmakla yükümlüdür.işveren bu konuda kendisine yardımcı olur.

Madde 7

İŞ’İN BEDELİ :

İşveren ve tatbikatçı yukarıda belirtilen işlerin yapılabilmesi için gerekli malzeme,malzeme zayiatı,alet edevat giderleri,iskele ki raları,kurup sökme masrafları,her türlü nakliyeler, işçilik,genel giderler ve firma kar’ı dahil,KDV hariç işlerin tamamı için ( )TL sına anlaşmışlardır.

Madde 8

ÖDEME ŞEKLİ :

işveren söz konusu işlerle ilgili olarak tatbikatçıya veya kanuni vekiline sözleşme tarihinde .-TL peşinat ile aşağıda dökümü yapılan vade ve meblağlardaki tam pullu senetleri mukavele tarihinde ödeyecektir. Herhangi bir senedin vadesinde ödenmemesi halinde diğer bütün senetler muacciliyet kesbeder.

1 – / /2019 ( )TL.
2 – / /2019 ( )TL.
3 – / /2019 ( )TL.
4 – / /2019 ( )TL.
5 – / / 2019 ( )TL.

Tatbikatçı alacaklarını kat maliklerinden arsa payları oranında isteyebileceği gibi bu sözleşmede imzası bulunan …………. ………………. ‘ı binanın müteselsil borçlu ve kefili kabul ederek alacağının tümünü müteselsilen gerekirse yasal yollara başvurarak tahsil edebilir.

Madde 9

RENK SEÇİMİ :
İşveren……………………. firmasına ait ……………… renk kartelasından
a. ………………………….. için……………………………….
b. …………………………….için……………………………….
c. …………………………….için……………………………….
d. Açık balkon tavanları için……………rengi seçmişlerdir.bu renklerin işveren tarafından değiştirilmesinin istenmesi halindeeski renkler işverene teslim edilir,yeni seçilen boyanın bedeli peşin olarak boya satıcısı firmanın cari fiyat listesi üzerinden tatbikatçıya ödenir ve madde 5 uygulanmaz.İşveren tatbikatçıdan renklerin kendi aralarında veya başka kimyasallarla karıştırılmalarını isteyemez.

Madde 10

TEK TARAFLI FESİH :

İşveren inşaat mahallini zamanında teslim etmez, ödemelerini zamanında yapmaz veya bu mukavelede belirtilen işlerin bir veya bir kısmının yapılmasından vazgeçerse, tatbikatçı bu mukaveleyi tek taraflı olarak fesih edebilir,zarar ve ziyanını talep edebilir.
Anlaşmazlık durumunda yetkili mercii İstanbul mahkemeleridir.

Madde 11

İZİN VE YASAL DEĞİŞİKLİKLER

a. KDV oranlarının değişmesi veya kanunen zaruri yeni vergilerin konması işverene aynen yansıtılır.
b. İnşaat mahallinde uygulama yapılması için gerek komşulardan gerekse resmi makamların talep edeceği izin belgeleri, alınması ile işgaliye veya sair nam altındaki taleplerin karşılanması işverene aittir.
c. Tatbikatçı ayrıca bir izne gerek kalmadan mezkur binanın ismini ve adresini kendi referans listesinde yayınlayabilir.

Madde 12

SÖZLEŞME TARİHİ :

Oniki maddeyi içeren bu mukavele / / 2019 tarihinde iki nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.

İŞVEREN TATBİKATÇI

Sorunlu Komşu

Sorunlu Komşu İçin..

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün……………….. (çekilmez hal yazılır)…………….sebebiyle mülkiyet hakkının devri.

OLAY : Yöneticisi bulunduğum……………ili…………..ilçesi …………….mahallesi…………..caddesi………….sokakta …………ada……….. parselde bulunan……kapı numaralı apartmanın……nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, …………….(çekilmez hal yazılır) ……………
sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır.

Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı,ihtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin
diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep ederim.(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

EKLER :
1 – Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.
2 – Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı

İcra Takibi

Borçluya İcra Takibi

TAKİP TALEBİ Esas Kayıt No.Tarihi

1 – Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı …………………………………………………………….ve ikametgahı,alacaklı yabancı memlekette ……………………………………………………………. oturuyorsa Türkiye’de göstereceği…………………………………………………………….. ikametgahı ……………………………………………………………..

2 – Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ……………………………………………………………… adı, soyadı ve ikametgahı ………………………………………………………………

3 – Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı ve ikametgahı ……………………………………………………………..

4 – Alacağın veya talep olunan teminatın cins …………………………………………………………….. ve türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda ……………………………………..  faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün …………………………………….

5 – Menkul rehni veya ipotekle temin edilmiş ………………………… …………… …………………….. olan bir alacak talebinde merhunun ne…………………………………………………………….. olduğu merhun üçüncü şahıslar tarafından ……………………………………………………………..
verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş……………………………………………………………. ise adı, soyadı ……………………………………………………………..

6 – Takip, ilama veya takip hükmündeki belgeye …………………….. …………….. ……………………. müstenit ise ilam veya belgeyi veren makamın …………………. ………………………. ……………. adı, ilam veya belgenin tarihi, nosu ve özeti ……………………………………………………………..

7 – Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi ……………………… …………… ……………………

8 – Tevdi edilen senet (poliçe, emre muharrer senet, çek)in tarih ve numarası, özeti senede müstenit değilse borcun sebebi ………………….. …………………….. ………………….

9 – Alacaklının takip yollarından hangisini talep eylediği ………………….. ……………………………………….. Yukarıda (……….) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(Tarih…./…./……../) Alacaklı veya vekilinin imzası

Borçluya Dava Açma

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Yöneticinin Adı Soyadı,Adresi)
DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) (Veya kiracının Adı-Soyadı Adresi)
KONUSU : Kat Maliki(veya kiracı)bulunan davalının ana gayrimenkulün genel giderlerinden payına düşen …………………….YTL.nin % 10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması.

OLAY : Yöneticisi bunduğum…………………..ili………………………ilçesi ………..mahallesi ………….. caddesi ……………. sokakta ……ada ………..
parselde bulunan ……kapı numaralı apartmanın ….nolu bağımsız bölüm maliki(veya kiracı) olan davalı Anagayrimenkulün genel gider payı olarak toplam…………..YTL. Borcunu ödememiştir. Ödemenin sağlanması için işbu dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.22,33 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı İhtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Kat maliki(veya kiracı) bulunan davalının anagayrimenkulün

Genel giderlerinden payına düşen………………YTL.nin % 10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.

(Tarih…../…../…….)

Yönetici

(Adı-Soyadı,İmza)

İpotek Koyma

Borça Karşı İpotek Koyma

(Mahkeme kararından sonra)

……………………………TAPU SİCİL MUHAFIZLIĞINA

Paydaşı bulunduğumuz ve tapuda ……. ili ………….. ilçesi ……………. mahallesi ……………. sokakta ………… ada ve………..parsel üzerinde;aynı anagayrimenkulün …….nolu bağımsız bölüm maliki bulunan ………………. …………………… (borçlu kat malikinin adı-soyadı ve adresi yazılır). ……………………… genel giderlerden payına düşen ……………………TL.yi …………………….sulh hukuk mahkemesinin ……………..tarih ve………………sayılı kararına rağmen ödememiştir.

Mahkeme kararı dikkate alınarak,borçlu bulunan kat malikinin tapu kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümü üzerinde borç tutarı olan………………….TL.miktarında diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkının tescil edilmesini,bu durumun borçluya duyurulmasını arz ederim.
(Tarih…../…./……….)
Yönetici
(Adı-Soyadı,İmza)
ADRES: ……………………………….. ………………………………

EKLER:
1 – Yöneticiliğin tevsikine ilişkin belge.
2 – Yönetim planı.
3 – Mahkeme kararı.

Haksız Müdahaleyi Şikayet

Ortak Kullanım Alanlarını İhlal Şikayeti Dilekçesi

VİLAYET(VEYA KAYMAKAMLIK)MAKAMINA

………………………

ŞİKAYETÇİ : (Adı Soyadı,Adresi)

ŞİKAYET EDİLEN : (Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : ………….ili…………..ilçesi………….. mahallesi …………. .caddesi ……………sokakta……….ada………..parselde bulunan……kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. Bitişik apartman komşumuz şikayet olunan şahıs bir bölümünü özel aracının garajı olarak kullanmaktadır Bütün ikazlarımıza rağmen 10 günden beri bu fiili durumu kaldırmamakta ısrar etmektedir.

3091 sayılı” taşınmaz mal zilliyetliğine yapılan haksız müdahalelerin önlenmesi hakkında kanun”un 4.maddesine göre haksız müdahalenin men’ine karar verilerek yasal işlemlerin yapılmasını arz ederim.

(Tarih…../…../…….)

Şikayetçi(Adı-Soyadı,İmza)

Haksız Müdahale

Binaya Müdahale Edilmesi Dilekçesi ( Balkon Kapama vs)

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Adı soyadı,Adresi)
DAVALILAR : (Kat malikinin Adı-Soyadı,Adresi)
KONUSU : Kat Maliki bulunan davalı kat maliklerinin olurunu almadan bağımsız bölümünün balkonunu genişletmiş bulunmaktadır. yapılan bu müdahalenin önlenerek eski haline dönüştürülmesi talep edilmektedir.

OLAY : ……………ili…………..ilçesi ………….. mahallesi………….. caddesi ……………sokakta……….ada………..parselde bulunan……kapı numaralı,
apartmanın paydaşlarındanım. Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülerek kat mülkiyeti Kanununun 19.maddesine muhalefet edilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu bağımsız bölümün Eski haline getirilmesi için dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.19,33 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülmesi nedeniyle bu müdahalenin önlenmesi, söz konusu balkonun eski haline getirilmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.

(Tarih…../…../…….)

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

Yönetici Tayini

(Kimse yönetici olmak istemezse mahkemeden atama istenir)

………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi)
DAVALI : Hasımsız.
KONUSU : Anagayrimenkulümüze yönetici atanması.

OLAY : ……………ili…………..ilçesi ……………. mahallesi ………….. caddesi …………. sokakta ……….. ada ……….. parselde bulunan …… kapı numaralı anagayrimenkulün paydaşıyım.

Kat malikleri kurulunca yönetici seçimi konusunda anlaşma sağlanamadığından,yönetici seçilememiştir.

Sözkonusu yöneticinin mahkemenizce atanması hususunda dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.33,34 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkule kat malikleri arasından veya dışarıdan bir yönetici atanmasını arz ve talep ederim.

(Tarih…../…../…….)

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

Haksız Müdahaleye Karşı Dava

Ortak Alanların İhlali

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi)
DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)
KONUSU : Paydaşı bulunduğum ana gayrimenkulün ortak yerine davalı tarafından yapılan odunluğun kaldırılması.
OLAY :…………… ili………….. ilçesi………….. mahallesi ………….. caddesi …………… sokakta………. ada……….. parselde bulunan …… kapı numaralı,apartmanın davalı ile birlikte paydaşıyım.

Ana gayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için odunluk yapılmıştır.Uyarı ve ikazlarımıza rağmen odunluğun kaldırılması taleplerimizi kabul görmediğindenYukarıda açıklanan nedenlerle dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.15,33 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Ana gayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için yapılan odunluğun kaldırılması,ortak yere yapılan bu müdahalenin önlenmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.

(Tarih…../…../…….)

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)